Faculty

Dr. David O'Neil
Assistant Dean, Biology
443.840.2663
doneill@ccbcmd.edu
Ms. Christine DeStefano
Department Chair
443.840.2673
cdestefano@ccbcmd.edu


Catonsville Biology Coordinator
 Dundalk Biology Coordinator

Essex Biology Coordinator


Support staff
Catonsville
Ms. Knikky Balson
Administrative Assistant
443.840.4212

Mr. Robert Hudson
Technician
443.840.4316

Ms. Emily Plasterer
Technician
443.840.4914

Dundalk
Ms. Patricia Kahl
Administrative Assistant
443.840.3292

Mr. Curtiss Cooper
Technician
443.840.3565

Ms. Christiana Hoffmann
Technician
443.840.3765
Essex
Ms. Pam Purvis
Administrative Assistant
443.840.2667

Ms. Lois Artes
Technician
443.840.2668

Mr. Michael Gould
Biology Lab Technician
443.840.2669

Ms. Karen Roettger
Microbiology Technician
443.840.2927            

Owings Mills
Mr. Eric Brewer
Technician
443.840.3273